Молитва Спасителю об отце и матери

Молитва Спасителю об отце и матери

Го́споди и Бо́же мо́й Иису́се Христе́! Услы́ши моли́тву мою́ о роди́телех мои́х (имена). Да́руй и́м единомы́слие и любо́вь во вся́ дни́ жи́зни и́х. Укрепи́ те́ла и́х во здра́вии, да послу́жат Тебе́ дела́ми ми́лости и Ева́нгельскаго добра́. Научи́ мя́ всегда́ бы́ти послу́шным родительскому сло́ву, изба́ви мя́ от лицеме́рия и лука́вства в обраще́нии с ни́ми и не лиши́ на́с все́х оправда́ния на Стра́шном Суде́ Твое́м. Ами́нь.